• 27Sep

  4.2 Автоматизація обліку розрахунків за виплатами працівникам

  НАЧИСЛЕНИЕ ЗП В 1С

  НАЧИСЛЕНИЕ ЗП В 1С

  Останнім етапом у розгляді практичних основ обліку та аналізу використання  фонду оплати праці на ТОВ  є обґрунтування пропозицій щодо поліпшення оплати праці на підприємстві. Мета цього дослідження – пошук нових шляхів удосконалення та росту заробітної плати, що пояснюється прагненням до підвищення добробуту населення та його покупної спроможності.

  Найголовніша наша пропозиція, яка, на нашу думку, сприятиме поліпшенню обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на ТОВ  – автоматизація обліку праці та її оплати із використанням автоматизованих робочих місць.

  Для того, щоб реалізувати завдання обліку праці та заробітної плати створюється інформаційна база із використанням двох категорійних автоматизованих робочих місць бухгалтера.

  На автоматизованому робочому місці бухгалтера першої категорії здійснюється від первинних даних, розрахунок та видача інформації на екран документів по структурним підрозділам.

  Процес обробки та отримання інформації щодо обліку, контролю праці та заробітної плати на автоматизованому робочому місці бухгалтера першої категорії складається із наступних етапів: підготовка первинної інформації; розрахунок сум оплати та утримань по відповідним кодам видів оплат та утримань; відображення вихідної інформації по табельним номерам, структурним підрозділам та підприємст-ву в цілому; контроль результатної інформації.

  Кінцевим результатом рішення завдань по оплаті праці та заробітної плати є формування інформаційної бази в цілому по підприємству.

  На автоматизованому робочому місці бухгалтера другої категорії зводяться оплата праці в цілому по підприємству, аналіз засобів на оплату праці, контроль, аудит, моделювання, прогнозування праці та заробітної плати.

  На нашу думку, ведення обліку праці і заробітної плати на ТОВ  набуде кращих результатів за допомогою програм «1С: Бухгалтерія».

  Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та утримань із заробітної плати ведеться на рахунках 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 64 «Розрахунки за подаками й платежами» та 65 «Розрахунки за виплатами працівників» в розрізі субрахунків.

  На субрахунках рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» ведеться аналітич-ний облік в розрізі виду субконто «Податки і відрахування», якому відповідає однойменний довідник.

  Існуюче настроювання плану рахунків і аналітичного обліку для рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівників» передбачає ведення обліку в розрізі двох видів субконто: «Співробітники» і «Місяць нарахування заробітної плати».

  Виду субконто «Співробітники» відповідає довідник «Співробітники» (рис. 3.1).

  1 C довідник "Співробітники"

  1 C довідник "Співробітники"

  Рис.3.1 Електрона форма довідника «Співробітники» в «1С:Бухгалтерія»

  Діалогове вікно перегляду і редагування даних по конкретному співробітнику буде мати чотири закладки :

  1. Загальні з такими реквізитами:

  — Табельний номер – вказується індивідуальний табельний номер працівника відповідно до прийнятої на підприємстві системи кодування ;

  — П.І.Б. – вказується прізвище та ініціали співробітника ;

  — Посада – записується посада, яку займає працівник на підприємстві ;

  — Фірма, в котрій працює співробітник – вказується фірма, де працює співробітник. Реквізит доступний до того моменту, поки елемент довідника не записано.

  У випадку, якщо дане підприємство є для співробітника основним місцем праці, –потрібно встановити прапорець Основний.

  2. Дані по заробітній платі з такими реквізитами :

  — Оклад – вказується сума місячного окладу або погодинного тарифу ;

  — Аванс – вказується розмір авансу ;

  — Кількість пільг – вказується кількість пільг з прибуткового податку ;

  — Рахунок витрат – при заповненні даного реквізиту, треба звернути увагу на те, що ТОВ «Нірбізнес-ЛТД» для обліку витрат використовує 9-й клас рахунків. Тому всі нарахування будуть віднесені на відповідний рахунок цього класу (при цьому реквізит Рахунок витрат може залишатися незаповненим). Якщо суми нарахувань по співробітнику необхідно віднести на інший рахунок витрат, відмінний від вказаного за замовчуванням, його необхідно записати в реквізиті Рахунок витрат.

  — Вид витрат – обов’язковий для заповнення реквізит, що визначає аналітику витратного рахунка (або рахунків) (наприклад, зарплата адміністративного апарату).

  3. Паспортні дані – містить реквізити : Серія і Номер паспорта, коли і ким виданий, Адреса співробітника, Телефон співробітника.

  4. Податкові дані – містить реквізити : Індивідуальний податковий номер, Назва податкової інспекції, Адреса податкової інспекції.

  Через очевидність особливих роз’яснень по заповненню останні реквізити не потребують.

  Для нарахування заробітної плати працівникам підприємства буде використовуватися документ «Нарахування ЗП» (рис.3.2).

  Рис. 3.2 Електронна форма довідника «Нарахування ЗП » в «1С:Бухгалтерія»

  Діалогова форма даного документа для введення вхідних даних містить дві закладки :

  1.Основні з такими реквізитами :

  — Вид виплати – основний реквізит, який визначає подальше використання документа Нарахування ЗП. Він може набувати значень, а саме:

  · Основна зарплата – відбувається нарахування основної заробітної плати співробітникам підприємства, розрахунок сум відрахувань у бюджет та державні цільові фонди, автоматичне формування проведень. За допомогою кнопки Друк можна отримати форми таких первинних документів : платіжна відомість, розрахунково–платіжна відомість, зведення відрахувань до державних цільових фондів, розрахункові картки для співробітників.

  · Аванс – відбувається нарахування авансу співробітникам підприємства. Суми авансу з довідника Співробітники автоматично записуються в графу До видачі табличної частини документа, проте існує можливість редагування сум авансу вручну. Після заповнення всіх реквізитів формується документ «Відомість нарахування авансу», який бухгалтерських проведень не генерує, на відміну від вказаних вище первинних документів.

  · Внесення – вид виплати, що призначений для запису вступного сальдо за розрахунками з оплати праці на початку роботи з типовою конфігурацією «1С :Бухгал-терія 7.7».

  — Рахунок оплати праці – визначається бухгалтерський рахунок (субрахунок) розрахунків з оплати праці.

  — Середньоспискова чисельність співробітників – визначається величина, що визначає середньоспискову чисельність співробітників.

  — Кількість робочих днів – записується кількість робочих днів у поточному періоді нарахування заробітної плати.

  2. Додатково – визначається бухгалтерський рахунок витрат, на який списує-ться сума комунального податку, аналітика даного рахунку, рахунок обліку валових витрат.

  Табличну частину документа можна заповнювати двома способами :

  1. – по кожному співробітнику окремо – клацнувши мишкою в першому рядку стовпця Співробітники і вибравши необхідний елемент;

  2. – по всьому спусковому складу – натиснувши кнопку Заповнити. При цьому автоматично заповнюються стовпці : Співробітники, Нараховано, Днів.

  Суми додаткових нарахувань (відпускні, лікарняні тощо) необхідно внести в табличну частину документа вручну.

  Для автоматичного розрахунку сум основних утримань по кожному працівнику необхідно скористатися кнопкою Розрахувати, що розміщена в нижній частині діалогового вікна.

  Для реалізації операцій з виплати заробітної плати призначений документ «Виплата ЗП» (рис. 3.3).

  Рис. 3.3 Електронна форма довідника «Виплата  ЗП » в «1С:Бухгалтерія»

  Цей документ формує платіжні відомості та створює бухгалтерські проведення з виплати заробітної плати (заборгованості із заробітної плати) працівникам.

  Діалогова форма даного документа містить такі реквізити:

  — Період – визначається період, за який буде здійснюватись виплата заробітної плати співробітникам підприємства;

  — Вид виплати та Рахунок оплати праці – значення, що можуть набувати дані реквізити аналогічні як і в документі «Нарахування ЗП»;

  — Відсоток виплати – вказується відсоток від суми, що планується до видачі;

  — Каса – значення реквізиту вибирається із довідника «Рахунки нашої фірми».

  Заповнення табличної частини документа відбувається автоматично для виду виплати Основна з/п, після натискання кнопки Заповнити.

  Реквізити табличної форми документа «Виплата ЗП» такі:

  — Співробітник – записуються прізвища, ім’я, по батькові співробітників, яким нарахована але не виплачена заробітна плата. П.І.Б. співробітників вибираються з довідника «Співробітники»;

  — Сума – записується сума до видачі по конкретному співробітнику, яка виз-начається як поточний залишок по субрахунку 661 «Розрахунки за виплатами працівникам».

  Для отримання друкованої форми платіжної відомості необхідно натиснути кнопку Друк в нижній частині діалогового вікна.

  Обидва розглянуті документи («Нарахування ЗП» та «Виплата ЗП») реєструються в журналі «Зарплата».

  Дані про розрахунки із співробітниками з оплати праці можна отримати, використавши стандартні звіти, зокрема:

  1. Аналіз рахунка за субконто – використовується для отримання інформації про суму нарахованої заробітної плати, стягнені податки та збори і суму до виплати в розрізі співробітників;

  2. Оборотно-сальдова відомість – використовується для отримання узагаль-нюючої інформації про стан розрахунків із заробітної плати за певний період;

  3. Журнал-ордер по субконто – використовується для отримання інформації по конкретному субрахунку не лише в цілому, але й в кореспонденції з іншими рахунками.

  Відзначимо, що операції з нарахування і виплати заробітної плати на підпри-ємствах з сотнями робітників будуть оформлятися тисячами проведень у місяць оскільки типовою конфігурацією «1С: Бухгалтерія» передбачено ведення аналі-тичного обліку розрахунків за заробітною платою на рахунку 66 в розрізі співро-бітників. Тобто для кожного співробітника нараховується заробітна плата з одночасним віднесенням її на рахунок витрат, здійснюється формування проведень за податками та зборами в державні фонди та відбувається сплата (депонування) нара-хованої заробітної плати.

  Цей процес є достатньо важким та трудомістким і не обмежується лише формуванням документів «Нарахування ЗП» та «Виплата ЗП». Для його спрощення можна скористатися можливістю нарахування заробітної плати співробітникам за допомогою програми «1С: Зарплата і кадри». Підсумкові дані за нарахованою заробітною платою з цього модуля доведеться переносити в модуль «1С: Бухгалтерія7.7» з подальшим формуванням проведень з обліку виробничих витрат та відрахувань в соціальні фонди, що проводяться з фонду оплати праці.

  В даному розділі нами були обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення обліку фонду оплати праці на ТОВ. Була розглянута автоматизація обліку праці та її виплати та інші пропозиції щодо поліпшення обліку на підприємстві.

  Автор: admin, 3:59 pm

  Метки: , , , , , , , , , , , , ,

Ваш отзыв

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.

Украина онлайн